0
Under review

White Screen in Chrome

Данил Щербаков 6 jaar geleden bijgewerkt door nimbusweb 6 jaar geleden 1

white screen in Google chrome 62.0.3202.62 (x 64 bit)

Under review

Hello


Can you send screenshot of this page - chrome-extension://llaficoajjainaijghjlofdfmbjpebpa/options.html ?